Thông tin về dự án

Dự án Brodilla được tạo ra như một giải pháp đối với vấn đề như khi người dùng bị thu thập toàn bộ dữ liệu, bao gồm cả các thông tin bảo mật cá nhân.

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền bảo vệ và giữ bí mật về đời sống cá nhân của mình.

Theo chúng tôi, các quyền cơ bản của mọi người khi dùng Internet là: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng!

Chính vì thế nên dự án này đã tuân theo Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền .

Dịch vụ Brodilla không ghi lại hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào về khách hàng của mình (ngoài những thông tin đã được quy định trong Chính sách Bảo mật).

Khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Brodilla, bạn đã đồng ý sẽ không vi phạm các quy tắc và quy định chung của dịch vụ.

Những điều tuyệt đối không được thực hiện dưới mọi hình thức:

  1. Công khai kêu gọi sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào;
  2. Kêu gọi khủng bố hoặc các chủ nghĩa cực đoan;
  3. Kêu gọi bạo lực và đe dọa giết người đối với một người và / hoặc một nhóm người cụ thể (vì bất cứ lý do liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủng tộc hay các lý do khác);
  4. Các nội dung khiêu dâm trẻ em và tất cả mọi thứ liên quan đến vấn đề này;
  5. Các thông tin kích động mọi người, đặc biệt là trẻ em, thực hiện các hành động nguy hiểm và bất hợp pháp;
  6. Phương pháp sản xuất, sử dụng và phân phối ma túy, cũng như bất kỳ hợp chất bất hợp pháp nào khác;
  7. Các phương pháp tự tử và những lời kêu gọi tự tử.

Hãy nhớ rằng, Dự án hướng đến quyền riêng tư và sự ẩn danh của người dùng nhưng không vi phạm các nhân quyền cơ bản.

Bạn chờ đợi điều gì?